Hvad skal vi med demokrati i pensionistforeningen?

1.12.2010

af

Læserbrev fra Flemming Djurnø.

Tirsdag den 2. november 2010 deltog jeg for første gang i pensionistforeningens generalforsamling i Djøf. Som følge af fusionen mellem C3-O og Djøf, måtte man forvente visse ændringer af vedtægterne. De vedtægter generalforsamlingen skulle stemme om, har på nogle punkter vedrørende valg en formulering, som er udemokratiske, men som dirigenten erklærede var forelagt af Djøf.

Til valg til repræsentantskabet blev fremlagt en liste på 20 kandidater, som bestyrelsen anbefalede blev valgt. Jeg bad om at blive opstillet som kandidat, og jeg blev nr. 21. Der skulle vælges 20, så der blev givet besked på omdeling af stemmesedler. Inden denne var færdig, meddelte formanden, at en af kandidaterne havde trukket sig, hvorefter der igen var 20 kandidater, og at valg ikke var nødvendigt.

Hvad er så mine indsigelser mod de netop vedtagne vedtægter?

1.§10 stk. 3. Dette er udtryk for kvoteringer, vi bør have de bedst kvalificerede medlemmer i repræsentantskab og bestyrelse.

2.§ 10 stk. 5. Hvorfor ikke spørge de medlemmer af repræsentantskabet, som blev nr. 9 og 10 ved valget? De har jo ønsket at deltage i bestyrelsens arbejde. Hvis ingen valg, hvad så med, at repræsentantskabet blandt medlemmerne valgte et medlem til den ledige post.

3.§10 stk. 6. Igen vil jeg her pege på, at kandidaterne nr. 21 og 22 ville være oplagte medlemmer. Men uden afstemning bliver generalforsamlingen frataget dens demokratiske ret til prioritering.

4.§8 stk. 5. Betyder, at efter et valg kan 50 medlemmer af foreningen få valgresultatet annulleret. Derfor kan repræsentanterne ikke vide sig sikre på deres valg, før der er gået 14 dage, og at der ikke er kommet skriftlig anmodning om urafstemning fra 50 medlemmer.

Hvorfor har vi så de nuværende vedtægter? Og hvad er der galt med dem? De er jo formuleret af de bestyrelser, som var valgt, og der er brugt megen tid på formuleringer, men som jeg nu påstår, giver os et oligokrati eller fåmandsvælde i Djøf? Det mener jeg, fordi ifølge vedtægterne udpeger bestyrelsen nye medlemmer til repræsentantskab og bestyrelse, såfremt et medlem af repræsentantskab eller bestyrelse træder ud i løbet af valgperioden. Et eksempel er, at et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen og repræsentantskabet.

Hvordan kan bestyrelsen få et medlem valgt ind i bestyrelsen, som ikke er medlem af repræsentantskabet. De kan udpege et nyt medlem til repræsentantskabet efter først at få personen meldt ind i Djøf, og nu er denne valgbar til bestyrelsen. Herefter kan bestyrelsen udpege denne person til bestyrelsen. Hvorfor skal vi interessere os for denne mulighed? Det skal vi, fordi vi nu har skabt selvsupplerende bestyrelser i teorien, men også i praksis. Hvordan kan vi nu indføre demokrati i Djøf? Det er ikke let, proceduren er, at ved et medlemsmøde at vælge mindst 14 medlemmer til repræsentantskabet, som ønsker at ændre vedtægterne til at være demokratiske. Derefter skal vedtægtsændringsforslag fremsættes og vedtages. Men hvordan kunne vi få selvsupplerende bestyrelser i Djøf? Det skete på generalforsamlingen den 2. november 2010, hvor de nye vedtægter blev vedtaget. Netop denne generalforsamling kunne have vedtaget demokratiske vedtægter med 2/3 flertal.

Nu har vi medlemmer ansvaret for manglende demokrati. I min tidligere forening C3-O var det helt normalt, at der på generalforsamlingerne blev stillet forslag, ændringsforslag, og opstillet kandidater til valg. Dette er efter min mening grundlaget for demokrati. Men hvorfor ønsker vi ikke demokrati i Djøf? Demokrati er besværligt, det kræver en arbejdsindsats, og det tager tid og kræfter, som skal tages fra andre aktiviteter. Demokrati er ikke noget naturgivent, eller noget vi får foræret, det må vi selv kæmpe for at opnå. Derfor må jeg kraftigt opfordre alle medlemmer af Djøf til at møde frem til medlemsmøder, at være velforberedte, at stille forslag, ændringsforslag og opstille kandidater til valg. For mig er det den måde, hvor man får indført demokrati i Djøf.

Venlig hilsen
Flemming Djurnø

Svar:

Pensionistforeningens vedtægter blev ændret som følge af de forventede og senere vedtagne ændringer af forbundets vedtægter.

For Pensionistforeningen indebærer dette bl.a., at der på samme måde som i de andre forbundsafdelinger skal etableres et repræsentantskab, der bliver foreningens øverste myndighed i stedet for som hidtil generalforsamlingen. Også de af Djurnø nævnte bestemmelser er en konsekvens heraf.

Pensionistforeningen har naturligvis måttet tilpasse sig denne nye virkelighed, og det har været drøftet med Djøf, hvorledes dette burde ske. Selv om der ikke har været fuldstændig enighed om udformningen af forslaget til vedtægtsændringer, har bestyrelsen valgt at akkviescere ved de af forbundsformanden ønskede formuleringer, fordi det efter bestyrelsens opfattelse vil være muligt at fortsætte Pensionistforeningens virksomhed i alt væsentligt på samme måde som hidtil.

Der vil således som hidtil blive indkaldt til et årligt medlemsmøde i oktober/november måned.

Medlemsmødet vælger hvert andet år foreningens repræsentantskab bestående af 20 medlemmer med det ene forbehold, at 50 medlemmer inden 14 dage kan forlange urafstemning. Dette er en rimelig demokratisk proces, når man har i erindring, at kun 280 af Pensionistforeningens ca. 3.000 medlemmer havde tilmeldt sig til generalforsamlingen i år.  Det årlige medlemsmøde vil i øvrigt ikke kunne træffe bindende beslutninger, men forløbet af drøftelserne og eventuelle vedtagne henstillinger vil nødvendigvis få stor betydning for bestyrelsens og repræsentantskabets arbejde. Møderne vil blive indkaldt efter samme regler som hidtil, jf. om repræsentantskabets møder vedtægternes § 9.

Bestyrelsen har anset det for sin naturlige opgave at fremlægge en liste med 20 emner til repræsentantskabet. Naturligvis kunne der på generalforsamlingen fremkomme andre forslag. At Flemming Djurnø foreslog sig selv og blev valgt, er et bevis herpå.

Venlig hilsen
Sven Ziegler
Formand for Pensionistforeningen i DJØF

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Erhvervsministeriets Departement
Job
Dommerudnævnelsesrådet
Job
Roskilde Handelsskole
Job
Økonomistyrelsen
Job
Social- og Boligstyrelsen
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet