DJØF foreslår lavere skat på arbejde

15.10.2007

af

Under overskriften "Dygtigere hoveder - flere hænder" fremlægger DJØF et forslag til reformer, som skal imødekomme Danmarks største udfordring: Fremtidens mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Danmarks største udfordring nu og i fremtiden bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft. Store årgange forlader i de kommende år arbejdsmarkedet, og arbejdskraften bliver stadig mere mobil internationalt set. Udfordringerne fra demografi og globalisering bør imødegås gennem reformer.

DJØF opfatter den offentlige sektor som et aktiv for Danmarks konkurrenceevne. Gennem uddannelse, sundhed og en veludbygget social sikring tjener velfærdsstaten som fundament for et meget fleksibelt arbejdsmarked, der udgør en krumtap i bestræbelserne på at klare globaliseringens udfordringer. Et udbygget velfærdssystem som det danske forudsætter et relativt højt samlet skattetryk. Sådan vil det også være i fremtiden.

Men for at sikre en robust finansiering er der efter DJØFs opfattelse brug for reformer. Der investeres i dag for lidt i uddannelse, og skattesystemet er ikke hensigtsmæssigt indrettet.

Uddannelsespolitiske reformforslag

DJØF anbefaler uddannelsesreformer, der investerer i, at flere unge, gerne i en tidligere alder, kan indtræde på arbejdsmarkedet med en relevant uddannelse af høj kvalitet. DJØF foreslår derfor tiltag, der:

 • styrker studiernes faglige indhold og tilrettelæggelse
 • forbedrer de sociale forhold på studierne
 • udvikler de fysiske rammer på studierne.

Skattepolitiske reformforslag

DJØF anbefaler en skattereform, som - fuldt finansieret - omlægger beskatningen, så marginalbeskatningen på arbejdsindkomst reduceres for en stor gruppe på arbejdsmarkedet. Det skal give større tilskyndelse til at tage en uddannelse og bruge den i Danmark. Målet er at fremtidssikre finansieringen af den fælles velfærd. DJØF anbefaler en ansvarlig strategi, hvor skindet ikke sælges, før bjørnen er skudt. DJØF foreslår derfor at:

 • øge bundfradraget i topskatten med 66.666 kroner til 393.688 kroner, hvilket svarer til en personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag på cirka 428.000 kroner
 • lempelsen af marginalskatten på arbejdsindkomst sker med fuld finansiering via stigninger i andre skatter og afgifter. Altså en skatteomlægning, der sikrer uændret provenu
 • fastlægge en mekanisme, hvorefter bundfradraget automatisk reguleres, så topskatten maksimalt omfatter cirka ti procent af alle skatteydere, svarende til cirka 20 procent af de fuldtidsbeskæftigede
 • de dynamiske effekter af den sænkede beskatning afventes, så de kan vurderes på det tidspunkt og i den størrelse, de måtte optræde
 • anvende fremtidigt opgjorte dynamiske effekter til videre forhøjelse af bundfradraget i topskatten og investeringer i uddannelse.

Finansiering

DJØF opstiller et finansieringskatalog på op til 9,2 milliarder kroner, hvilket overstiger det umiddelbare provenutab på cirka 6,3 milliarder kroner. Ved at vælge ud fra kataloget kan finansieringen - alt afhængigt af lovgivers prioriteringer - sammensættes med særlig vægt på at begrænse uligheden, modvirke miljøbelastninger og øge skattesystemets robusthed over for globalisering. DJØF foreslår:

 • indførelse af en maksimumsgrænse for skattefradrag på 100.000 kroner årligt for indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger (ratepensioner med videre)
 • indførelse af en løbende indeksering af punktafgifterne (energi-, miljø- og øvrige punktafgifter eksklusive bilafgifter), således at disse følger den almindelig pris- og lønudvikling i kombination med gennemførelsen af et bundfradrag i de almindelige forbrugsafgifter, således at belastningen af afgifterne på familier med beskedne indkomster og sædvanligt forbrug oplever en umiddelbar lettelse af den samlede afgiftsbetaling
 • en gradvis afvikling af det særlige nedslag i ejendomsværdiskatten for boligejere, der har købt deres bolig før 1. januar 1998
 • en gradvis overgang fra eftergivelse til indefrysning af ejendomsværdiskat for personer, der er fyldt 67 år
 • begrænsning af kompensation og dermed reel mindre subsidiering af landbruget som følge af en tilsigtet nedgang i EU-tilskud
 • indledning af en overgang til almindelig vurdering af landbrugsejendomme efter handelsværdien.

Sådan har DJØF gjort

DJØFs hovedbestyrelse nedsatte for et år siden en taskforce med henblik på at udarbejde et diskussionsoplæg med DJØFs bud på den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet med udgangspunkt i, at der er brug for reformer, som sikrer en større og mere kvalificeret arbejdsstyrke.

Taskforcen har bestået af 12 personer, som er medlemmer af bestyrelserne for DJØFs forbundsafdelinger samt af særligt sagkyndige, som er blevet inviteret til at deltage i arbejdet.

Læs mere om DJØFs anbefalinger i 'Dygtigere hoveder - flere hænder' ved at klikke på linket i boksen øverst til højre.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Villum Fonden
Job
KL - Kommunernes Landsforening
Job
Wonderful Copenhagen
Job
Hvidovre Kommune
Job
Djøf
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet