Selvfinansiering af skattelettelser

10.8.2007

af

Læserbrev af Henrik Herløv Lund, økonom, cand. Scient. Adm, medlem af Den Alternative Velfærdskommission.

Skattedebatten raser pga. forslaget fra Ny Alliance om, at indkomstskatten skal reduceres til mak-simalt 40% til en pris af 52 mia. kr.

Hvad angår finan-siering af skattelettelsen har Ny Alliance peget såkaldte "dynamiske effek-ter", der indebærer at en stor del af skattelettelsen skulle være selvfinansierende, idet udpump-ning af købekraft skaber øget beskæftigelse.

Men de analyser som i dansk sammenhæng har forsøg at indkredse størrelsen af forventet selvfinan-siering hviler på meget lille konkret, empirisk viden. Der er i højere grad tale om teoretiske og modelbaserede beregninger.

Bud på dynamiske effekter i dansk sammenhæng er blevet fremlagt af henholdsvis Finansministe-riet (2002), Det Økonomiske Råd (2004) samt Velfærdskommissionen (2005). Det overordnede billede heri peger på en selvfinansieringsgrad ved en lettelse af top - og mellem-skatten på omkring 50%, mens den for ned-sættelse af bundskatten ligger noget lavere om-kring 25%.

Men de selvfinansieringsgrader for navnlig top- og mellemskatten, som ovennævnte når frem til, må imidlertid tages med et betydeligt forbehold, fordi de alle er foretaget under forudsætning af et betydeligt omfang af ledige produktionsressourcer, herunder af ledig arbejdsarbejdskraft. Det er imidlertid på ingen måde situationen aktuelt i Dansk Økonomi.

Eftersom en øget arbejdsmarkedsdeltagelse yder et betydeligt bidrag til de ovenanførte selvfinansieringsgrader, må disse på denne baggrund betragtes som overvurderede.

Navnlig på kort sigt må et mere forsigtigt og realistisk bud på selvfinansieringsgrad ligge betydeligt lavere på grund af de aktuelt store vanskeligheder ved at forøge udbuddet af arbejdskraft. En mere realistisk selvfinansieringsgrad for lettelse af top- og mellemskatten må vurderes at ligge omkring de 30 - 40% og for lettelse af bundskatten helt nede omkring 15 -20%.

Tager vi udgangspunkt heri og vender tilbage til skattereformforslagene fra Ny Alliance må det konstateres, at selvfinansieringen ikke har megen realitet over sig, men i høj grad er et postulat. Vurderet ud fra mere de anførte mere realistiske selvfinansieringsgrader, kan kun forventes en selvfinansiering på mellem 13 og 16 mia. kr. svarende til selvfinansieringsgrader på mellem 25 og 20%.

Det betyder omvendt at uanset "dynamiske effekter" må det offentlige ved Ny Alliances skattere-formforslag forventes at lide et netto provenutab på omkring 35 mia. kr.

Det vil igen resultere enten i en betydelig merudpumpning af købekraft i samfundet med deraf følgende fare for en overophedning af Dansk Økonomi. Eller også skal der modsat findes meget betydelige besparelser sted på de offentlige udgifter med deraf følgende voldsom forringelse af velfærden.
Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledige stillinger

Job
Djøf
Job
Villum Fonden
Job
KL - Kommunernes Landsforening
Job
Wonderful Copenhagen
Job
Hvidovre Kommune
ANNONCE

Kommentarer

Vær den første til at skrive en kommentar
Din mail-adresse vil ikke blive vist offentligt
Dette spørgsmål forhindrer spam i kommentarsporet